Det finns många olika regler och lagar du måste följa när du planerar att bygga ut eller förändra något på ditt hus. Ändringar som dessutom påverkar mark eller miljön i ditt område är skyddat av plan- och bygglagstiftningen i Sverige.

Varje enskild kommun har tillsatt en byggnadsnämnd som har till uppgift att se till att byggprojekt och andra förändringar inte påverkar den omkringliggande miljön negativt på något sätt. Till följd av detta måste du för de flesta större byggprojekt ansöka om bygglov från byggnadsnämnden. Du måste exempelvis ansöka om bygglov om du planerar en tillbyggnad som är större än 15 kvadratmeter. Samma sak gäller om du vill gjuta en husgrund som du senare kommer att bygga ett hus på. Rivningsarbeten är också skyddade av restriktioner och lagar och kräver därmed ofta bygglov.

Regler att ta hänsyn till: 

  • Utöver de krav som ställs från plan- och bygglagen kan restriktioner även komma från plan- och byggförordningen.
  • Du måste också följa de regler och guidelinjer som Boverket har arbetat fram.
  • Byggnadsnämnden i din kommun kan dessutom ha ytterligare regler för vad som gäller i just ditt område. Dessa kan oftast studeras i detaljplanen.
  • Anses din bostad dessutom ha ett högt kulturhistoriskt värde finns specifika regler och guidelinjer som du måste anpassa dig efter.

Som du märker, är det många regler och lagar du måste följa om du planerar att genomföra ett byggnadsprojekt av något slag. Är du osäker på hur dessa restriktioner påverkar just ditt projekt kan det vara bäst att anlita en byggnadsingenjör med erfarenhet. Kontakta även byggnadsnämnden i din kommun. Att vara väl påläst och insatt är  alltid att rekommendera. Framförallt om det är du som kommer att vara byggherre för projektet.

research med hjälp av dator
Det mycket att hålla koll på när du inleder ett nytt byggprojekt. Det kan vara smart att anlita en kontrollansvarig om du saknar erfarenhet från liknande projekt.

Vem ansvarar för vad vid ett byggnadsprojekt?

Att bygga ut, bygga om eller bygga till är ofta ett mycket spännande och roligt projekt. För att undvika missförstånd och se till att projektet flyter på så smidigt som möjligt, är det viktigt att veta vem som ansvarar för vad under projektets gång.

Byggherren har yttersta ansvaret

Byggherren är alltid den som har det yttersta ansvaret över byggprojektet. En byggherre är den som utför eller anlitar någon för att genomföra byggarbeten, riva något, förändra marken där du bor eller helt enkelt måla om huset. Detta gäller oavsett om du är ägare till huset eller ej. Oberoende av om du utför arbetet själv eller om du anlitar en fackman, så är det du som byggherre, som måste se till att regler och restriktioner följs under arbetets gång.

Lagar och regler

Det finns krav och lagar  kring den tekniska aspekten av bygget och även kring den miljömässiga. Den miljömässiga aspekten avser både arbetsmiljön och dess säkerhet samt den faktiska omgivningen kring huset. Som byggherre ansvarar du för att bygget genomförs korrekt och följer alla tekniska krav. Tekniska krav kan vara krav på hållfasthet och bärkraftighet. Med andra ord måste du som byggherre se till att kontinuerliga inspektioner genomförs under arbetet gång. Du ska se till att den fackmässigt utförda ritningen, godkänd av byggnadsnämnden, följs till punkt och pricka.

Lär dig mer om hur du tar fram ritningar för ditt byggprojekt

Byggnadsnämnden kan även ställa krav på att en kontrollplan utformas. En kontrollplan specificerar bland annat när inspektioner kommer att utföras, hur det kommer att utföras samt av vem. Det är också ditt ansvar som byggherre att se till att kontrollplanen följs. En godkänd kontrollplan skickas oftast ut tillsammans med ett startbesked för bygget.

Säkerheten är viktig 

hög byggnadsställning
Köp eller hyr en ordentlig byggnadsställning om du bygger på höjden.

Du som byggherre måste se till att bygget har planerats på ett sätt så att risken för personskador eller skador på egendom är minimal. Säkerheten är en av de allra viktigaste faktorerna när du genomför ett byggnadsprojekt. Skulle en olycka trots allt vara framme är det du som byggherre som kommer att ställas till svars för detta.

Det är även ditt ansvar att se till att en lämplig försäkring tecknas för projektet.

Läs mer om hur du försäkrar ditt bygge 

Se till att bygglovsansökan lämnas in i god tid

Har du anlitat en byggfirma eller andra hantverkare är det ditt ansvar som byggherre att koordinera alla olika parter och se till att de genomför sitt arbete med hänsyn till de krav som fastställts i både kontrollplan, ritning, startbesked och bygglov.

Kräver ditt projekt bygglov är det byggherrens ansvar att detta lämnas in i god tid och att processen med själva bygget inte påbörjas förrän bygglovet blivit godkänt. Du måste även invänta ett startbesked. Efter att bygget är klart, har byggherren som ansvar att se till att ett giltigt slutbesked skickats ut innan huset eller tillbyggnaden bosätts.


Glöm inte bort grannarna

Det är lätt att glömma bort grannarna, men som byggherre är det ditt ansvar att se till att dina grannar är informerade om bygget samt att du fått skriftligt medgivande från dem om detta är ett krav för det typ av bygge du kommer att genomföra. Det är även ditt ansvar att se till att bygget genomförs på ett så smidigt sätt som möjligt med minsta möjliga oväsen. Du kan till exempel planera att genomföra större arbeten som kan orsaka mycket buller och stök under vanliga arbetstimmar snarare än på helger och kvällar. Ett husbygge kan enkelt skapa mycket oväsen och en hel del extra trafik in och ut från arbetsplatsen, så försök att visa hänsyn till dina grannar och försök minimera störningar och obehag så gott det går, framförallt om bygget kommer att pågå under en längre tid.

Vad ansvarar byggfirman för?

Anlitar du en byggfirma eller andra fackmän har de ansvar över att arbetet de utför håller hög kvalitet och följer det avtal ni tecknat. Du som byggherre har fortfarande yttersta ansvar för att arbetet följer de regler, lagar och krav som specificeras bland annat i ditt startbesked från byggnadsnämnden. Det är ditt ansvar som byggherre att, innan avtal skrivs på, kontrollera att byggfirman eller enskilda hantverkare har de försäkringar som krävs för att få utföra arbetet. En rekommendation är att endast anlita fackmän med giltig F-skattsedel. Utan giltig F-skattsedel kommer du inte att kunna ansöka om ROT-avdrag för det arbete hantverkarna eller byggfirman utför.

Anlita en kontrollansvarig

Byggnadsnämnden kan ställa krav på att du som byggherre måste anlita en kontrollansvarig för ditt byggprojekt. Detta krav ställs framförallt om ditt projekt är mer omfattande eller av komplex karaktär. Du som byggherre har då ansvar för att utse en kontrollansvarig och även stå för kostnaderna som tillkommer till följd av detta. En rekommendation är att alltid anlita en utomstående kontrollansvarig, med andra ord, någon som inte är anställd av byggfirman du redan anlitat. Det är viktigt att en kontrollansvarig genomför självständiga byggkontroller utan någon som helst påverkan från byggfirman eller andra inblandade. Därmed bör denna person inte heller vara familj eller släkt med byggherren eller någon av hantverkarna.

Giltig certifiering 

En kontrollansvarig bör vara väl insatt i plan och byggnadslagen och kunna ge dig goda råd under arbetets gång. Se till att själv kontrollera så att den du tänker anlita har en godkänd och giltig certifiering. Certifiering från RISE och Kiwa Sverige är två godkända alternativ. Det finns två nivåer av certifiering, normal och kvalificerad. Har den tilltänkta personen endast en normal certifiering gäller detta endast för byggen upp till två våningars höjd. En kontrollansvarig kan dessutom ha specialiserat sig på olika områden, så se till att den person du väljer att anlita är expert på just den typ av projekt du planerar att genomföra.

Att anlita en kontrollansvarig kostar generellt omkring 1–2 % av byggprojektets slutgiltiga kostnad. Självfallet kan denna procentdel öka om bygget är mer komplext eller om den kontrollansvarige tar på sig flera arbetsuppgifter än vid till exempel ett bygge av en standardvilla.  

Det är en klar fördel om en kontrollansvarig tas in redan tidigt under planeringsstadiet och senast innan du ansöker om bygglov. Då kommer du kunna dra nytta av den specialkunskap som din kontrollansvarige besitter och därmed ha större chans att få ditt bygglov godkänt redan efter första ansökan. Det är en god idé att kontakta byggnadsnämnden i ett tidigt skede för att säkerställa om du kommer behöva en kontrollansvarig eller ej.

En kontrollansvarig för protokoll 

Generellt sett kan man säga att en kontrollansvarig har som uppgift att assistera dig som byggherre under projektets gång och se till att alla krav och lagar följs. Du som byggherre har fortfarande huvudansvar om något skulle gå fel. Då en kontrollansvarig har specialkunskap kring plan- och bygglagstiftningen samt vilka krav som ställs från boverket, kan denne hjälpa till att ta fram en gedigen kontrollplan. Det är även den kontrollansvariges uppgift att se till att det arbete som utförs följer kontrollplanen och byggs på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om byggnationen utförs av en byggfirma eller enskild privatperson.

Byggnadsnämnden i din kommun genomför ofta platskontroller och besiktningar av ditt bygge. En kontrollansvarig bör vara på plats när dessa besök sker för att kunna svara på eventuella frågor som byggnadsnämnden har. Skulle något gå fel eller avvika från byggnadsplanen under byggets gång, är det kontrollansvariges uppgift att rapportera detta till byggherren.

Slutligen bör en kontrollansvarig även medverka för tekniska samråd och föra protokoll under arbetes gång. Detta protokoll kommer, tillsammans med kontrollansvariges utlåtande, att ligga till grund för byggnadsnämndens slutbesked för projektet. Ett slutbesked krävs som sagt alltid innan den nya byggnaden får bosättas.

Du behöver inte en kontrollansvarig vid mindre byggen eller renovationer

Vid enklare byggprojekt som ommålning av hus, mindre tillbyggnad på enplanshus, utbyggnad av ett garage eller liknande, slipper du i de flesta fall att anlita en kontrollansvarig. Vanligtvis behöver du inte heller anlita en kontrollansvarig om det inte finns något krav på bygglov för ditt bygge. Ett undantag är dock om din byggnad är skyddad av högt kulturhistoriskt värde, då kan du fortfarande behöva anlita en kontrollansvarig trots att du inte behöver något bygglov. Kontakta alltid byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Skulle din kontrollansvarige mot förmodan sluta under byggprojektets gång måste du som byggherre kontakta byggnadsnämnden och rekommendera en ny ersättare. Utan en kontrollansvarig får arbetet inte fortlöpa. 

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden i din kommun är utsedd av kommunfullmäktige. Nämnden har många olika ansvarsområden och har till främsta uppgift att skydda den fysiska miljön i din kommun. Byggnadsnämnden måste se till att de byggprojekt som genomförs inte påverkar den miljömässiga omgivningen negativt på något sätt. Detta kan till exempel betyda att nya hus inte byggs för nära andra tomtgränser, att hus med högt kulturhistoriskt värde bibehåller sin originalkaraktär och att större byggprojekt har godkänt bygglov samt en certifierad kontrollansvarig.

Avslag eller godkänt?

Byggnadsnämnden är den funktion som efter prövning av bygglovsansökningar bestämmer om ett bygglov ska ges ut eller få avslag. I vissa fall kan nämnden kräva att den som söker bygglov skickar in kompletteringsuppgifter innan ett beslut kan tas. Nämnden har som ansvar att se över alla tekniska detaljer för bygget. De kontrollerar att dina ritningar är korrekt utförda samt att konstruktionen för ditt bygge kommer att vara bärkraftigt. Dessutom studeras detaljplanen i ditt område för att säkerställa att den åtgärd du planerar att utföra är tillåten. Innan byggnadsnämnden kan godkänna ett bygglov måste de även meddela berörda personer om de tänkta förändringarna. På så sätt har dessa personer har en chans att lämna in synpunkter på bygget. Berörda personer kan till exempel vara grannar i området. Om nämnden får in klagomål eller synpunkter kring bygget måste de i de flesta fall vidarebefordra dessa till den person som ansökt om bygglov.

Byggnadsnämnden ansvarar även för att genomföra platsbesök och kontroller av pågående byggen. Detta för att säkerställa att bygget går rätt till samt följer de restriktioner och riktlinjer som skickats ut tillsammans med startbesked och bygglov. Vid platsbesök inspekterar nämnden bland annat hur säker byggarbetsplatsen anses vara. Skulle de mot förmodan finna att denna inte följer specifika krav på arbetsplatssäkerhet kan de komma att stoppa bygget. 

Byggnadsnämnden får lov att ta betalt för de tjänster och den service de erbjuder dig som byggherre. Däremot får de inte lov att ta ut ett orimligt högt pris för sina tjänster och taxan ska dessutom godkännas av kommunfullmäktige. Du kan alltså räkna med att behöva betala en avgift för bland annat din bygglovsansökan, slutbesked, tekniska samråd och de platsbesök byggnadsnämnden utför för att inspektera ditt bygge.