Vid de flesta byggprojekt behöver du ta fram ritningar. Ritningarna kommer att hjälpa dig under arbetets gång och se till att ditt bygge blir både korrekt och funktionellt. Dessutom behöver du ritningar för att ansöka om bygglov och dessa ritningar måste vara fackmässigt utförda.

Vad är en fackmässig ritning?

Fackmässiga ritningar representerar hur verkligheten ser ut eller kommer att se ut efter ditt byggnadsprojekt är slutfört.

En fackmässig ritning måste för det första vara tydlig, detta gäller för både linjer och siffror. Ritningen måste utföras på vitt papper och ha tydliga svarta linjer. Du kan välja mellan att rita för hand med linjal eller använda ett datorprogram som hjälper dig. Anlitar du en arkitekt eller byggfirma har de ofta datorprogram som skissar upp korrekta ritningar. Du får självklart lov att rita ritningarna själv, har du dock ingen tidigare erfarenhet av fackmässiga ritningar är det ofta både snabbare och i slutändan mer ekonomiskt att låta till exempel en arkitekt hjälpa till med arbetet.

Läs mer: Regler att hålla koll på om du ska bygga ut

Ritningarna för byggprojektet måste tydligt visa hur tomten ser ut

Arkitekt tar fram ritningar för ett byggprojekt.

Dina ritningar måste både klargöra vad som redan finns på tomten samt vad du planerar att bygga till. Du måste även rita in alla byggnationer och andra detaljer exakt på de ställen där de kommer att stå i verkligheten. Detta för att byggnadsnämnden klart och tydligt ska kunna avgöra hur långt ifrån tomtgränsen du planerar att bygga. Innehåller din ritning höjdskillnader måste du ange vilket höjdsystem som används, till exempel höjdkurvor. Slutligen måste du dessutom ha med ett så kallat ritningshuvud, detta är en ruta på ritningen med allmän information om vad ritningen föreställer, vem som gjort ritningen, vilken skala den är ritad i, vilken typ av ritning det är och så vidare.

Dina ritningar måste alltid redovisa vilken skala de är ritade i, ha fastighetsbeteckning samt ha en inritad måttstock. Se till att dubbelkolla att den slutgiltiga ritningen är ritad i enhetlig skala och att alla mått är korrekta. En ofullständig ritning kan innebära att du behöver skicka in kompletterande ritningar för att få godkänt på din bygglovsansökan. Detta kan fördröja bygget. När du skickar in ritningar till byggnämnden i din kommun behöver de oftast två uppsättningar, en som de arkiverar och behåller, en som de skickar tillbaka till dig med godkännande eller avslag på dina byggplaner. Beroende på vilken kommun du bor i, kan din byggnadsnämnd ha olika krav på hur dina ritningar bör utföras. Ett tips är att kontakta dem innan du påbörjar dina ritningar för att snabbt stämma av om de föredrar en särskild typ av ritning eller har några andra restriktioner.

Symboler

Ritningar innehåller en mängd olika symboler. Det är viktigt att använda fackmässigt godkända symboler som därmed är allmänt kända vilket säkerställer att den som läser ritningarna vet vad symbolerna står för.

Det finns många olika linjära markeringar att använda sig av. Streckade linjer föreställer ofta något som kan ses i verkligheten, till exempel en vägg. Punktstreckad eller prickade linjer föreställa något som inte alltid går att se. Detta kan till exempel vara ett element som är byggt in i en vägg och därmed inte är synligt för blotta ögat. Linjära symboler används även för att markera tomtgräns, staket, murar och så vidare. Andra sorters symboler används för att markera saker som, befintliga träd, nyplanterade träd, betongpelare och belysning på din tomt. För planritningar som visar den invändiga strukturen, finns olika symboler för till exempel fönster och dörrar. Planerar du att bygga svängdörrar finns självfallet en särskild symbol för detta.

Fackmässiga ritningar innehåller en mängd olika förkortningar för olika funktioner och rum i den yttre samt inre omgivningen. Då en ritning ofta är väldigt detaljerad är det svårt att få plats att skriva ut exakt vad alla rum är till för, därav används förkortningar. Några exempel är, stuprör (STPR), Pelare (P) och yttervägg (YV) och garage (G).

Att rita i skala

Det är viktigt att du klart och tydligt anger vilken skala din ritning är ritad i. Annars kan det vara svårt för den som läser ritningen att få en korrekt uppfattning om det verkliga avståndet mellan olika delar. Generellt sett används olika skalor beroende på vilken typ av ritning du tar fram samt hur stort område du behöver täcka. Tänk på att endast en och samma skala kan användas för varje enskild ritning.

Ritar du i skala 1:100 betyder detta att en centimeter på din ritning är 100 centimeter, det vill säga 1 meter, i verkligheten. Skala 1:20 betyder med andra ord att 1 centimeter på din ritning motsvarar 20 centimeter i verkligheten. 

Olika typer av ritningar

Beroende på vilket typ av bygge eller projekt du planerar att genomföra finns olika sorters ritningar att använda sig av.

Planritning

En planritning används oftast för att visa ett hus inre planlösning. Dessa ritningar är ritade uppifrån, så att du enkelt kan se alla olika funktioner på varje våningsplan. Alla olika rum och dess funktioner måste vara tydligt markerade och dessutom måste fönster, dörrar, trappor med mera vara utmärkta med korrekta symboler. Denna typ av ritning görs ofta i skala 1:100.

Markplaneringsritning

Denna ritning utförs oftast i skala 1:400 eller 1:500 och visar, som namnet antyder på, hur marken runt om ditt hus kommer att planeras och se ut efter en nybyggnation eller en tillbyggnation. Höjdskillnader, parkering, utfart mot gator med mera måste alla redogöras för.

Detaljritning

Detaljritningar används då du behöver rita upp något i detalj. Detta kan vara ett balkongräcke eller en ny trappa. Detaljritningar måste ritas i en större skala och därför används ofta skala 1:20 eller 1:10.

Fasadritning

En fasadritning visar utsidan på ditt hus, från alla olika sidor. Varje sida av huset ritas upp på en ny enskild ritning. Denna typ av ritning ritas framifrån, så att du ser allt precis som om du stod framför huset. Alla detaljer på ritningen, dörrar, fönster, tak, altan, trappor, farstu med mera, måste med andra ord stämma överens med verkligheten.

Gå en ritningskurs?

Är du intresserad av att lära dig hur man ritar fackmässiga ritningar kan du anmäla dig till en kurs. Många universitet erbjuder idag specialanpassade kurser för just detta ändamål.

4 tips för dig som planerar att bygga ut