Att bygga till en frontespis eller en takkupa på ditt hus, är ett smart sätt att skapa mer utrymme samtidigt som du ger huset en ny stil. Denna typ av tillbyggnad ger ditt hus ett charmigt och välkomnande utseende. En frontespis är en större variant av takkupa som dessutom kan löpa ner längs med husets ena sida ända till nedervåningen.

Takkupor i olika storlekar och former är något som funnits med under en längre tid. Du kan hitta takkupor på svenska hus byggda redan tidigt 1900-tal. Till en början var takkuporna utformade mer som en del av taket och dessutom ganska små, ofta med ett fönster format som en halvmåne.

Att bygga till en takkupa eller frontespis är oftast något som görs för att ta vara på och inreda en vindsvåning så att denna kan användas som boyta. En takkupa eller frontespis bidrar med mer ljusinsläpp och ger en vindsvåning ett unikt och välkomnande intryck. Byggs denna dessutom på ett smart sätt kan även fönsterbräda inredas till en skön sittplats där du kan njuta av en kopp te eller spana ut genom fönstret och ta in den omkringliggande naturen.

Den optimala placeringen

Flera takkupor, tegeltak

Var du placera din frontespis eller din takkupa spelar stor roll för husets yttre symmetri. Det är viktigt att du noga tänker igenom detta beslut. Ta gärna hjälp av en arkitekt för att undvika en felplacering. Självfallet vill du placera din tillbyggnad i det mest optimala läget, ett läge som får sol under dagens gång samt skapar ett vackert yttre utseende för ditt hus. I många fall väljer husägare dessutom att bygga till två eller flera takkupor när de ändå är igång.

Vilken placering är bäst?

Bygger du en takkupa är det bäst att placera den mitt emellan taknock och takets nederkant. Detta skapar ett proportionerligt och symmetriskt intryck. Bygger du däremot en frontespis kommer denna tillbyggnad att fortsätt ut över takfoten och eventuellt längs med husets fasad.

En arkitekt kan ofta ge dig flera olika förslag att välja mellan och även se till att den nya tillbyggnaden byggs i enlighet med det befintliga huset. En arkitekt kan dessutom hjälpa dig med fackmässigt godkända ritningar, något som behövs om du måste söka bygglov för projektet.

Läs mer om att anlita en arkitekt

Hållfasthets och inverkan på befintligt tak

Att bygga en takkupa eller frontespis är ett relativt tekniskt arbete. Det kommer att påverka takstruktur, fasad (om du bygger frontespis) och även kräva inre strukturellt arbete på vindsvåningen. I vissa fall behöver du även ta in en elektriker för att dra ny el. Beroende på husets inre struktur, lämpar det sig inte alltid att bygga frontespis eller takkupa. Se till att noga inspektera husets bärande struktur. Planera därefter vart du bäst placerar en tillbyggnad likt en takkupa eller frontespis.

Bygga själv eller anlita en firma?

Då bygget av en takkupa eller frontespis är ett relativt komplext projekt rekommenderas vi inte att du genomför detta själv. Det är smartast att anlita en byggfirma med erfarenhet av just denna typ av arbete. Dessutom sker mestadels av arbetet uppe på taket vilket ställer krav på hög arbetsplatssäkerhet. En byggställning måste installeras längs med husets fasad och en säkerhetslina finnas på plats för de som befinner sig och utför arbete uppe på taket. Då det befintliga taket kommer att behöva anpassas till den nya konstruktionen (och takpannor temporärt att tas bort) är det viktigt att du väljer en byggfirma som har gedigen erfarenhet av just detta. Taket är en oerhört viktig del av ditt hus. Du vill inte riskera att dra på dig byggfel då detta kan leda till fukt och röta i huset.

När du anlitar en byggfirma, se till att ta in minst tre offerter från olika företag för att kunna jämföra både pris och service. Se dessutom till att byggfirman har en giltig F-skattsedel. Utan giltig F-skattsedel kommer du inte att kunna ansöka om ROT-avdrag för det arbete firman utför åt dig. Se även till att den firma du anlitar har de nödvändiga försäkringar som krävs för att kunna utföra ett arbete åt dig.

Läs mer om vilka försäkringar som rekommenderas

Hur bygger man en takkupa?

Att bygga en takkupa eller frontespis är som sagt inte det allra enklaste projektet. Detta beror bland annat på att tillbyggnaden sker uppe på taket och att den dessutom påverkar husets befintliga takstruktur.

Okej, det är dags att dra igång bygget

När placering och design är bestämt påbörjas arbete med takkupan. Först måste en bit av innertaket att rivas för att nå in till takstolarna. Placeringen av takkupan eller frontespisen spelar stor roll för hur många, samt hur stor del av de befintliga takstolarna som måste tas bort. Behöver du ta bort eller kapa takstolar? Då måste dessa stöttas upp genom något som kallas avväxling. Avväxling innebär i korta drag att en balk byggs in som avlastar och stöttar upp den takstol som påverkats av bygget. Det är oerhört viktigt för husets hållfasthet att detta görs på rätt sätt.

Takpannor, väggar, fönster

Därefter plockas takpannor bort från yttertaket för att skapa plats för takkupan att byggas ut på. Ytter- och innerväggar byggs upp och likaså ett nytt tak till takkupan. Fönster och andra detaljer byggs in. Det är viktigt att tänka på att tak och väggar måste isoleras på ett likvärdigt sätt som på det befintliga taket. Oavsett vilket typ av tak du lägger bör du tänka på att det måste byggas helt tätt utan någon som helst risk för att regn eller snö lyckas tränga sig in till innertaket och skapa fuktproblem.

Läs mer om att lägga tak

Glöm inte att planera för rivningsarbetet

Bygger du en frontespis kan en större del av taket behöva rivas ut och stöttas upp. Beroende på vilken design du valt att bygga kan du även behöva ta bort vissa delar av fasaden, fönster och andra inre element. Vid omfattande rivningsarbete är det oerhört viktigt att det befintliga huset stöttas upp under arbetets gång. Oftast kan du återanvända vissa delar av fasaden, fönster och annat material till bygget av din frontespis.  

Hur lång tid det tar att bygga en takkupa eller en frontespis beror helt och hållet på vilken design du valt, storleken på din tillbyggnad samt på om du lyckas koordinera dina hantverkare på mest effektiva sätt. I vissa fall kan mindre takkupor även monteras ihop i förtid och sedan lyftas på plats under byggets gång. Detta sparar dig tid och kan vara ett bra alternativ om du har en tight tidsplan.

Vilket material passar bäst?

Välj material baserat på vad din nuvarande fasad är byggd av. Bor du i ett trähus är det fördelaktigt att bygga dina takkupor eller frontespis i samma virke och dessutom måla dem i enlighet med resten av huset. Detsamma gäller vid val av fönster. Är ditt hus utsmyckat med vackra gamla fönster är det rekommenderat att du försöker hålla dig till samma stil. Detta kan inte minst öka husets försäljningsvärde den dag du väljer att sälja. Fönstrets funktion kan även komma att spela en stor roll i ditt fönsterval. Vill du kunna komma åt och tvätta utsidan av dina fönster är det viktigt att du väljer fönster med en funktion som underlättar för just detta. Det finns idag många olika typer av fönsterfunktioner, vissa fönster kan svängas runt 180 grader medan andra endast går att öppna upp åt ett visst håll.

När det kommer till taket på din nya tillbyggnad så byggs idag många takkupor med plåttak. Detta på grund av att plåt är väldigt uthålligt material med lågt underhållsbehov. I vissa fall väljer husägare även att använda plåtmaterial till fasaden på takkuporna för att slippa behöva måla om takkupans fasad med jämna mellanrum. Det är självfallet en smaksak vad för material du väljer men det kan vara smart att välja ett material med lägre underhållsbehov då det ofta är aningen krångligt och dessutom farligt att befinna sig uppe på ett hustak. Beroende på tillbyggnadens takyta kan takpannor vara mer eller mindre lämpligt. För en mindre takkupa används ofta plåttak.

Vad kommer kalaset att kosta mig?

Slutsumman för din nya takkupa eller frontespis kan variera beroende på en hel del olika faktorer. Väljer du att anlita en byggfirma för att utföra arbetet kommer detta självfallet att öka kostnaderna. Du kan dock du ansöka om ROT-avdrag för detta arbete, något du inte kan göra om du bygger själv. Det maximala beloppet du kan ansöka om per person och år är 50,000 kronor. För senaste och mest uppdaterad information, gå in på skatteverkets hemsida.

När du förhandlar avtal med en byggfirma, var noga med att specificera om priset är fast eller rörlig. Ett fast pris har till fördel att du redan innan byggets start vet hur mycket notan kommer att landa på. Ett rörligt pris kan i vissa fall bli billigare, men detta gäller endast om bygget inte drar över på tiden eller om hantverkarna inte stöter på oväntade problem. Ett rörligt pris kan ses som ett mer riskabelt alternativ då du inte vet vad slutsumman kommer att landa på.

Ditt materialval kommer även det att påverka slutkostnaderna. Väljer du dessutom att köpa en takkupa som är färdigbyggd och sedan lyfts upp på taket snarare än att bygga din takkupa eller frontespis med lösvirke, kan priset öka.

Räkna med att en takkupa eller en frontespis kommer att kosta dig runt 20,000 kronor per kvadratmeter. När du gör din budget, se även till att lämna omkring 10 % för oväntade utgifter.

Behöver jag bygglov?

I vissa fall kan du komma att behöva söka om bygglov för din tillbyggnad. Reglerna skiljer sig en aning åt för takkupor i jämförelse med en frontespis. Då en frontespis generellt sett är större än en takkupa och i flesta fall innebär att du måste göra förändringar på husets bärande konstruktion måste du ansöka om bygglov för denna mer komplexa utbyggnad. Se till att ha en fackmässigt godkänd ritning över hur din frontespis kommer att se ut. Denna skickas in till byggnadsnämnden när du ansöker om bygglov.

För tillbyggnad av takkupa kan du i vissa fall slippa att behöva ansöka om bygglov. Takkupor ses generellt sett som bygglovsbefriade för en-eller tvåbostadshus, men det finns vissa regler och lagar du måste anpassa dig till.

Lagar och regler

För det första får du bara lov att bygga två takkupor på ditt hus utan att ansöka om bygglov. Skulle ditt hus sedan tidigare redan ha en takkupa får du med andra ord bara bygga till en extra takkupa. Dessutom spelar takkupans storlek och bredd roll för om du behöver bygglov eller ej. Tillsammans, får inte dina två takkupor ta upp mer än halva takets bredd, mätt från en gavel till den andra.  

En annan viktig faktor att ta i beaktning är att takkupor endast är bygglovsbefriade om bygget inte innebär någon form av ingrepp på husets bärande konstruktion. Som tidigare nämnts, behövs oftast ett ingrepp göras i husets takstolar för att bygga till en takkupa. Takstolarna ses som ett bärande element och behöver du förändra dessa under arbetets gång, till exempel genom kapning och avväxling, måste du ansöka om bygglov. Se till att diskutera detta med din byggfirma i ett tidigt planeringsstadium så du vet vad som gäller. Det går att bygga små takkupor utan att behöva inverka på den bärande strukturen vilka då är bygglovsbefriade. Bygglovsbefrielse gäller endast vid nybygge av takkupor. Planerar du att bygga ut eller bygga om en befintlig takkupa måste du ansöka om bygglov.

Ibland gäller extra hårda regler

Är ditt hus skyddat av högt kulturhistoriskt värde måste du nästan alltid ansöka om bygglov, oavsett tillbyggnad. Detta gäller också om ditt hus är beläget i ett område som anses ha ett särskilt högt värde och därmed måste skyddas lite extra. Dessa värden kan vara både historiska, miljömässiga, konstnärliga eller kulturhistoriska. Var även extra noggrann med att kolla upp om du behöver ett bygglov ifall din bostad är belägen i ett strandnära område. Ofta kan dessa områden vara skyddade av ett speciell strandskydd.  

Trots att du i vissa fall kan undvika att behöva ansöka om bygglov för en takkupa, måste du nästan alltid anmäla bygget till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Undantag görs i vissa fall om du bor utanför ett detaljplanerat område. Råkar du börja bygga innan du fått ett godkänt startbesked kan byggnadsnämnden ogiltigförklara bygget och du kan även få böta. När bygget är klart måste du avvakta ett slutbesked innan du börjar använda din nya takkupa. Är du osäker på vad som gäller för just din tillbyggnad, är det alltid bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Se till att göra detta i ett tidigt skede, innan du börjar planera allt för mycket och eventuellt drar på dig onödiga kostnader.